سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

استند

اﺳﺘﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎزه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ و ﺳﺒﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﭼﺎپ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﺎﻟﮭﺎی  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﺎﯾﺰ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ وﺿﻮح  ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻣﺨﺎطﺐ  ﻗﺮار داده و ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎزه ﮐﺴﺐ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را در  دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اھﺪاف ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭼﺎپ و نشر سه دا ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺑﺮوزﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه های ﭼﺎپ ، و حرفه ای ترین طراحان ، استند تبلیغاتی شما را چاپ و برایتان ارسال می کنیم ...

اﺳﺘﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ  ﯾﮏ ﺳﺎزه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ و ﺳﺎزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ درﻣﻌﺮض دﯾﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎطﺒﺎن اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن زﯾﺒﺎﯾﯽ، ﺳﻄﺢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ وﺳﯿﻊ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن و ھﺰﯾﻨﻪ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﺮﯾﻊ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن اﻧﻮاع اﺳﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ  ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. از ﻗﺎب ھﺎی ھﻨﺪﺳﯽ و ﺟﺬاب روﻣﯿﺰی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﻔﺴﻪ ھﺎی ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎ ، ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ در ھﺘﻞ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ﺗﺎ ﻣﺎﮐﺖ ھﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﻠﯿﺲ  راه در ﺟﺎده ھﺎ ، ھﻤﻪ و ھﻤﻪ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﻨﺪھﺎﯾﯽ  ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت  ﺑﻮﺟﻮد آورده اﻧﺪ و در زﯾﺮ ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﻣﮭﻢ ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ : 

 - ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺠﺎرت وﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮﯾﺪ  ﻏﺮﻓﻪ ھﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ 
 - ﺳﺎﻟﻦ ھﺎی ھﻤﺎﯾﺶ  
 - ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و هتل ها  
- ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ھﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ھﺎی ﺧﺒﺮی 
- ﺳﻤﭙﻠﯿﻨﮓ ( ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ )

یکی از پرکاربرد ترین استندهای تبلیغاتی ، استند ایکس است که قابلیت نصب متریال چاپی در ابعاد 100*200 سانت را داراست .

این متریال می تواند از جنس بنر باشد و یا حتی می توان یک پلات و لمینیت (چاپ در کاغذ های ضخیم عریض و نصب لمینیت مات یا براق بر روی کاغذ جهت استقامت و جذابیت بیشتر ) استفاده کنید . بعد از تصمیم گیری در این زمینه که چه متریالی برای استند نیاز دارید ، می توانید خرید خود را نهایی کنید : 

پايه استند با بنر

پايه استند با بنر

مشاهده
پايه استند با پلات لمينيت

پايه استند با پلات لمينيت

مشاهده
  • شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 - 17 و پنجشنبه‌ها از ساعت 9 - 13
    برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید: 88086291-021
    پشتيباني سايت : 09354108000

نمادهاي سايت