سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به خرید بعدی اضافه شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به سبد خرید اضافه شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
0
فهرست
×
جستجو
سبدخرید 0
کاربر
فهرست

استند

پايه استند با بنر

پايه استند با بنر

مشاهده
پايه استند با پلات لمينيت

پايه استند با پلات لمينيت

مشاهده

اﺳﺘﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺎزه ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ و ﺳﺒﮏ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻮاع ﭼﺎپ ﺑﺎ ﻣﺘﺮﯾﺎﻟﮭﺎی  ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﻧﻮاع ﺳﺎﯾﺰ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ روی آن ﻧﺼﺐ ﺷﺪه و اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﻪ ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﻪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت ﺧﻮد را ﺑﺎ وﺿﻮح  ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻣﺨﺎطﺐ  ﻗﺮار داده و ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺣﻤﻞ و ﻧﺼﺐ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﺳﺎزه ﮐﺴﺐ ﮐﺎر ﺷﻤﺎ را در  دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اھﺪاف ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺎرﮐﺘﯿﻨﮓ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
در ﻣﺠﺘﻤﻊ ﭼﺎپ و نشر سه دا ﺑﺎ ﺑﮭﺮه ﮔﯿﺮی از ﺑﺮوزﺗﺮﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه های ﭼﺎپ ، و حرفه ای ترین طراحان ، استند تبلیغاتی شما را چاپ و برایتان ارسال می کنیم ...

اﺳﺘﻨﺪ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ  ﯾﮏ ﺳﺎزه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ و ﺳﺎزه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﺑﺎﻻﯾﯽ درﻣﻌﺮض دﯾﺪ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺨﺎطﺒﺎن اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ آن وﯾﮋﮔﯽ ھﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ھﺎﯾﯽ ﭼﻮن زﯾﺒﺎﯾﯽ، ﺳﻄﺢ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ وﺳﯿﻊ، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن و ھﺰﯾﻨﻪ، ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی ﺳﺮﯾﻊ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آﺳﺎن اﻧﻮاع اﺳﺘﻨﺪ را ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮای ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و اﻓﺰاﯾﺶ  ﺑﺎزده ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. از ﻗﺎب ھﺎی ھﻨﺪﺳﯽ و ﺟﺬاب روﻣﯿﺰی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﻔﺴﻪ ھﺎی ﻣﻮاد ﺧﻮراﮐﯽ در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ھﺎ ، ﺗﺎﺑﻠﻮھﺎی ﺧﻮش آﻣﺪﮔﻮﯾﯽ در ھﺘﻞ و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ھﺎ ﺗﺎ ﻣﺎﮐﺖ ھﺎی ﻣﺎﺷﯿﻦ ﭘﻠﯿﺲ  راه در ﺟﺎده ھﺎ ، ھﻤﻪ و ھﻤﻪ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﻨﺪھﺎﯾﯽ  ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻮل ﺑﺰرﮔﯽ در ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ و ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت  ﺑﻮﺟﻮد آورده اﻧﺪ و در زﯾﺮ ﺑﺼﻮرت ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺎرﺑﺮدھﺎی ﻣﮭﻢ ﭼﺎپ اﺳﺘﻨﺪ اﺷﺎره ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ : 

 - ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺗﺠﺎرت وﮐﺴﺐ وﮐﺎر ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﯾﮋه ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﻧﻘﻄﻪ ﺧﺮﯾﺪ  ﻏﺮﻓﻪ ھﺎی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ 
 - ﺳﺎﻟﻦ ھﺎی ھﻤﺎﯾﺶ  
 - ﻓﺮوﺷﮕﺎه و ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﺮﯾﺪ و هتل ها  
- ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ھﺎ ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ھﺎی ﺧﺒﺮی 
- ﺳﻤﭙﻠﯿﻨﮓ ( ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ )

یکی از پرکاربرد ترین استندهای تبلیغاتی ، استند ایکس است که قابلیت نصب متریال چاپی در ابعاد 100*200 سانت را داراست .

این متریال می تواند از جنس بنر باشد و یا حتی می توان یک پلات و لمینیت (چاپ در کاغذ های ضخیم عریض و نصب لمینیت مات یا براق بر روی کاغذ جهت استقامت و جذابیت بیشتر ) استفاده کنید . بعد از تصمیم گیری در این زمینه که چه متریالی برای استند نیاز دارید ، می توانید خرید خود را نهایی کنید : 

  • شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 - 17 و پنجشنبه‌ها از ساعت 9 - 13
    برای مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید: 88086291-021
    پشتيباني سايت : 09354108000

نمادهاي سايت